Veelgestelde vragen

Voor al uw vragen en of opmerkingen kunt u rechtsonder in het beeldscherm een chat starten. U kunt ons ook een e-mail sturen en uiteraard zijn wij telefonisch bereikbaar.

Stickers op rol bestellen

Kan ik mijn order ook op een andere manier doorgeven?
U kunt uw order ook aan ons doormailen of zelfs telefonisch doorgeven, wij helpen u graag verder zo!

Kan ik ook een ander model dan dat er wordt aangeboden op de site bestellen?
Dit is zeker mogelijk, stuur ons per chat of e-mail een voorbeeld en dan gaan wij met u bekijken wat de mogelijkheden zijn.

Zijn er ook andere afmetingen stickers op rol te leveren?
Dit is zeker een mogelijkheid, deze afwijkende formaten kunnen wij leveren op stickervellen. Ook de aantallen zijn dan aan te passen naar wens, u krijgt van ons een offerte op maat.

Gelden er bij grote oplages andere prijzen?
Bij een bestelling van 8 rollen of meer kunt u het beste contact met ons opnemen. Wij gaan dan aan het werk om voor u een passende prijs te maken.

Account

Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?
U kunt klikken op inloggen, hier kunt u klikken op wachtwoord vergeten, wij mailen u de gegevens door op het opgegeven email adres.

Ik krijg geen mail binnen n.a.v. wachtwoord vergeten, wat nu?
Wellicht is de e-mail in uw SPAM-box terecht gekomen. Mocht dit niet het geval zijn neem dan even contact met ons op en we lossen het direct voor u op!

Logo stickers op rol

Bij het uploaden van mijn logo krijg ik een foutmelding, wat moet ik doen?
Uw logo is waarschijnlijk in .PDF of een ander bestandsformaat. U kunt eenvoudig uw logo openen in Word en vervolgens opslaan als .JPG of .PNG. U kunt hier zelfs al een tekst aan toevoegen en vervolgens weer uploaden in de webshop.

Levering

Wat zijn de verzendkosten?
De verzending van uw bestelling zowel voor Nederland als Belgie wordt verzorgd door GLS. De kosten hiervoor bedragen € 9,75. Orders boven de € 200,00 worden gratis verzonden.

Wat is de levertijd?
Bestellingen worden binnen 2 werkdagen verstuurd (ma-vr)

Kan ik mijn bestelling ook afhalen?
Afhalen is uiteraard mogelijk en tevens gratis. Bestellingen geplaatst voor 12:00 uur kunnen de volgende werkdag worden opgehaald. Het adres voor afhalen is: Grotenoord 31 te Hendrik Ido Ambacht (tussen Dordrecht en Rotterdam).

Is spoed-levering mogelijk?
Ja, voor bestellingen binnen Nederland kunt u kiezen voor Express zending. Hiervoor geldt een gegarandeerde levering op de volgende werkdag, mits u voor 12:00 uur heeft besteld.

Betalingsmogelijkheden

Welke betaalmogelijkheden zijn er?
Er kan betaald worden d.m.v. Ideal, Creditcard, PayPal, Bancontact en Billink (betaling op rekening)

Wat is de procedure van een Billink betaling?
Na het versturen van uw bestelling ontvangt u op het door u opgegeven e-mailadres een factuur van Billink. Billink regelt voor Signpower de betalingen en u dient deze factuur binnen 30 dagen te voldoen. Hier worden geen extra kosten voor in rekening gebracht.

Cookies

Wat is een cookie?
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden zodat u de optimale gebruikerservaring heeft.

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.

Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies en vergelijkbare technieken. Met de cookies volgen wij en derde partijen jouw internetgedrag binnen onze site. Hiermee tonen we advertenties op basis van jouw interesse. Als je verdergaat op onze website gaan we ervan uit dat je dat goedvindt. Klik hier voor meer informatie | Melding sluiten

Venster sluiten

Mogen wij u € 10,00 korting geven?

Graag sturen wij u, slechts 1 e-mail per maand, informatie over o.a. nieuwe sticker modellen, nieuwe materialen en acties.

Als dank hiervoor geven wij u direct € 10,00 korting.

Nee, bedankt

Ja, graag!


Venster sluiten

Algemene verkoop- en leverings- voorwaarden van Signpower

Zoals gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam ondernummer 24388595

Artikel 1 Definities

Lid 1: In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1: adviseur c.q. leverancier: Signpower

2: opdrachtgever c.q. cliënt: diegene die met de leverancier in een (pré-) contractuele verhouding staat.

Lid 2: Daar waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van "goederen" worden daaronder verstaan zowel de door leverancier te leveren zaken als de door haar te leveren diensten, waaronder adviezen en creatieve uitingen.

Lid 3: Daar waar in deze algemene voorwaarden, of tussen de leverancier en cliënt gesloten overeenkomst, wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bv C.O.D., ex-works, C.I.F. etc.) dient een dergelijk beding te worden verstaan in de zin van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 1990.

Artikel 2 Toepasselijkheid

Lid 1: Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door leverancier gedane aanbiedingen en op alle door leverancier gesloten overeenkomsten met cliënt.

Lid 2: Afwijkende bedingen binden leverancier slechts na schriftelijke akkoordbevinding van haar kant en alleen voor de overeenkomst waarop de akkoordbevinding betrekking heeft.

Lid 3: Verwijzing van cliënt naar eigen voorwaarden wordt door leverancier niet aanvaard, tenzij dat - voor elk geval afzonderlijk - uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen

Lid 1: Alle aanbiedingen in welke vorm dan ook zijn voor de leverancier vrijblijvend tenzij deze een termijn voor aanvaarding bevatten.

Lid 2: Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

Lid 3: Afbeeldingen, catalogi, tekeningen en verdere aan of door de leverancier verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig zonder voorafgaand bericht en binden de leverancier niet.

Artikel 4 Prijzen

Lid 1: De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in Euro en zijn gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende kostenbepalende factoren.

Lid 2: Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen, dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum hoeveelheden zullen worden geleverd.

Artikel 5 Annuleringen

Lid 1: Indien opdrachtgever de gegeven order geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan leverancier alle met het oog op de uitvoering van deze order, redelijkerwijs gemaakte onkosten (kosten van voorbereiding, bestellingen bij derden, opslag, provisie e.d.) te vergoeden, alles onverminderd het recht van leverancier op volledige vergoeding wegens winstderving, zomede van overige uit de annulering voortvloeiende schade.

Artikel 6 Levering van bedrukte goederen

Lid 1: Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit.

Lid 2: De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt. (kleur)afwijkingen zijn mogelijk. Wij kunnen voor U een (kleur)proef op bestelde media doen toekomen tegen een meerprijs. Zonder (kleur)proef aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid m.b.t. (kleur)afwijkingen.

Lid 3: Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen.

Artikel 7 Advies werkzaamheden en productontwikkeling

Lid 1: Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd adviserend op te treden.

Lid 2: Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten.

Lid 3: In geval van productontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of productaanvragen van niet concreet omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven goederen- een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief of vast tarief.

Artikel 8 Leveringen en levertijd

Lid 1: Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

Lid 2: De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: A. de dag van totstandkoming van de overeenkomst, B. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke, C. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.

Lid 3: Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering op te schorten,- dan wel de overeenkomst voor zover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden en betaling te vorderen terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige schadevergoeding aan cliënt te betalen.

Lid 4: Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van leverancier onafhankelijke omstandigheid -ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede voor zover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van haar leveranciers.

Lid 5: Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. samengestelde producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en te factureren.

Lid 6: Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf toegestaan, waarbij iedere zending afzonderlijk betaalbaar is.

Lid 7: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief omzetbelasting en verzekering.

Lid 8: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen.

Lid 9: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdocumenten dienen te vermelden dat alle schade ten gevolge van het transport voor rekeningen risico van de verzender komt.

Lid 10: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen kiest leverancier naar beste weten, doch zonder voor deze keuze aansprakelijk te zijn, de wijze van transport en transportmiddelen. De transportkosten zijn voor rekening van cliënt.

Lid 11: Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt kunnen deze niet geretourneerd worden.

Lid 12: Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt geschiedt dit slechts bij wijze van aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. Het bepaalde in artikel 8 is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 9 Reclames

Lid 1: Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na levering der zaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding gehouden is.

Lid 2: Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen acht dagen na constatering te geschieden tot ultimo drie maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 3: Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen acht dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft.

Lid 4: Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voor zover en in die mate waarin de derde-leverancier van die diensten, zaken en/of grondstoffen aan leveranciergarantie heeft gegeven.

Lid 5: Door leverancier als ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij worden vervangen, hetzij in aankoopbedrag worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) schadevergoedingsverplichting.

Lid 6: Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid.

Artikel 10 Eigendomsvoorbehoud

Lid 1: De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan.

Lid 2: Indien de leverancier in het kader van de met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze vordering van de leverancier geheel heeft voldaan.

Lid 3: De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier.

Lid 4: Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om, in geval van verkoop op krediet, van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde in dit artikel.

Lid 5: Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar te verpanden op de wijze, aangegeven in art. 3: 239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit welke hoofde dan ook tegen cliënt.

Lid 6: Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier tekortschiet of de leverancier goede grond heeft te vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten.

Artikel 11 Betaling

Lid 1: Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende

Lid bepaalde dient de opdrachtgever aan leverancier binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen , zonder zich op enige korting, verrekening of opschorting te kunnen beroepen. De betaling dient evenwel contant voor aflevering plaats te vinden indien de opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Nalatigheid van cliënt ter zake van het afnemen van zaken, laat de betalings- verplichting onverlet.

Lid 2: Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betalingen, hoe ook gemaakt, van cliënt in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen.

Lid 3: Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst nimmer toegestaan.

Lid 4: De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren, of met de levering voort te gaan, naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoet komt, ook in geval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet- uitvoering van de overeenkomst.

Lid 5: Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij van rechtswege in verzuim en heeft leverancier zonder enige ingebrekestelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven de wettelijke rente met een minimum rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag.

Lid 6: Kosten van invordering, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk zijn voor rekening van cliënt. De buiten gerechtelijke incassokosten worden vast gesteld op 10% van de opeisbare vordering met een minimum van € 250,--.

Lid 7: Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 Aansprakelijkheid

Lid 1: Behoudens grove schuld of opzet van de directie of leidinggevende ondergeschikten van leverancier, is leverancier slechts aansprakelijk voor kosten, schaden of interessen, ontstaan als gevolg van daden of nalatigheid van voornoemde personen of van andere ondergeschikten van leverancier dan wel van personen door leverancier tot uitvoering van de overeenkomst gebezigd, echter tot ten hoogste het bedrag van de factuurwaarde van de door leverancier geleverde zaken in verband waarmede de schade is ontstaan.

Lid 2: Iedere aansprakelijkheid van leverancier voor bedrijfsschade of andere indirecte schade, geleden door cliënt en/of derden, door welke oorzaak ook ontstaan, is uitdrukkelijk uitgesloten.

Lid 3: Indien cliënt zaken, waaromtrent leverancier hem onder opgave van redenen heeft medegedeeld te twijfelen aan de kwaliteit, doorverkoopt, levert, verpandt of op andere wijze, onder welke titel dan ook, al dan niet om niet en al dan niet in gebruik, aan een ander overdraagt of te zijner beschikking stelt, is cliënt verplicht leverancier te vrijwaren voor alle aanspraken van derden wegens schade, opgetreden door, of in verband met door leverancier aan de wederpartij geleverde zaken.

Artikel 13 Ontwerpen, modellen etc

Lid 1: Alle tekeningen, schetsen, schema's, monsters, modellen, gereedschap e.d. die door leverancier worden gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van leverancier en mogen derhalve behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt worden.

Lid 2: Cliënt vrijwaart leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande

Lid genoemde goederen afkomstig van cliënt, betreffende intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 14 Geschillen/toepasselijk recht

Lid 1: Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

Lid 2: Met inachtneming van het bepaalde in art. 108 van het wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de Rechtbank Rotterdam, tenzij deze forumkeuze in strijd is met de wet.

Lid 3: Voor zover niet anders uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen vervallen alle rechtsvorderingen waartoe deze algemene voorwaarden cliënt aanleiding geven door het verloop van een jaar sedert leveringsdatum.

Venster sluiten

Toegevoegd aan uw winkelmandje


« Verder winkelen

Ga naar winkelmandje »


Venster sluiten

Venster sluiten

Om de proefdruk te zien heeft u Adobe Reader nodig.
Stel bovenstaande afbeelding in op 1:1 (100%) voor de ware grootte.